REGULAMIN KONKURSU RISING STAR In CYBERSECURITY

 

Artykuł 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa warunki udziału w konkursie RISING STAR.
 2. Organizatorem Konkursu RISING STAR IN CYBERSECURITY jest Cyber Women Community we współpracy z Evention.
 3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z jego opisem, warunkami oraz obowiązującym Regulaminem, a także akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.
 4. Sponsorem nagrody głównej jest Akademia Leona Koźmińskiego.

 

Artykuł 2

Definicje

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • Konkursie – rozumie się przez to konkurs pod nazwą Rising Star in cybersecurity, którego zasady określa Regulamin;
 • Organizatorze – rozumie się przez to Evention sp. z o.o.
 • Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument.
 • Uczestniku – rozumie się przez to osobę fizyczną spełniającą wymagania założeń Konkursu, która dokonała prawidłowego zgłoszenia do udziału w Konkursie.

 

Artykuł 3

Cel Konkursu

 

 1. Celem Konkursu jest promowanie kobiet w cyberbezpieczeństwie, w tym umożliwienie im podnoszenia kwalifikacji oraz wspomaganie rozwoju osobistego.
 2. Ponadto, inicjatywa ma na celu:
 • wyłonienie kobiet, których inicjatywa wyróżnia się w obszarze cyberbezpieczeństwa Cyberbezpieczeństwo rozumianie  jako zespół różnego rodzaju procesów i technik, które zapewniają ochronę sieci informatycznych, programów, danych oraz urządzeń przed atakami hakerskimi oraz nieautoryzowanym dostępem.
 • promowanie zaangażowania w obszarze cyberbezpieczeństwa;
 • nagłośnienie projektów i inicjatyw ważnych dla biznesu, społeczeństwa i edukacji.
 • ogólną edukację i promowanie w obszaru cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji.

 

 

Artykuł 4

Warunki udziału w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być:
 • kobieta – osoba fizyczna, (pełnoletnia) posługująca się płynnie językiem polskim;
 • autorka/pomysłodawca/realizator zgłaszanej inicjatywy;
 • spełniająca warunki podjęcia studiów podyplomowych
 • zajmująca stanowisko specjalistki, asystentki, managerki z wyłączeniem stanowisk dyrektorskich.
 1. Organizator dopuszcza możliwość udziału w Konkursie Uczestniczki, która jest reprezentantką grupy osób/zespołu (Liderka). O dopuszczeniu takiej Uczestniczki decyduje Komisja konkursowa. Od decyzji Komisji konkursowej, w tym zakresie nie przysługują odwołania.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 • podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych;
 • zapoznanie się z Regulaminem (treść Regulaminu jest dostępna pod adresem https://risingstar.cyberwomen.eu), oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem);
 • zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników, publikacji wizerunku oraz założeń i celu Konkursu
 • projekt konkursowy spełniający łącznie wskazane poniżej założenia:
  1. powinien obejmować działania w obszarze cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa na przestrzeni ostatnich 13 miesięcy – (od stycznia 2022 roku do lutego 2023 roku)
  2. ma lub  będzie miał wpływ na rozwój cyberbezpieczeństwa i przyczynił się lub przyczyni do innowacyjnych zmian w podejściu do ochrony przed cyberzagrożeniami;
  3. ma pozytywny wpływ na obszary biznesowe, edukacyjne, procesowe;
  4. projekt konkursowy lub inicjatywa powinny dotyczyć obszaru:
 • strategii cyberbezpieczeństwa, która ogranicza ryzyko i maksymalizuje wydajność biznesową;
 • nowych narzędzi i technologii w cyberbezpieczeństwie;
 • kampanii i programów edukacyjnych podnoszących świadomość w obszarze cyberbezpieczeństwa;
 • poszukiwania i rozwoju cyberspecjalistów;
 • usprawniania procesów cyberbezpieczeństwa;
 • rozwoju systemów i aplikacji cybernetycznych;
 • regulacji i aspektów prawnych w obszarze cyberbezpieczeństwa.
 • przedstawienie opisu projektu, w tym wskazanie:
 1. tytułu projektu;
 2. celu projektu;
 3. grupy docelowej (np. dzieci, seniorzy, zespół)
 4. korzyści inicjatywy/projektu;
 5. imienia i nazwisk Uczestnika lub Lidera;
 6. nazwy instytucji/organizacji (w przypadku zespołów);
 7. daty realizacji projektu;
 8. informacja czy projekt brał/bierze udział w innych konkursach, itp.
 • oświadczenie, iż dane zawarte w projekcie konkursowym mogą zostać upublicznione;
 • udzieleniu zgody Organizatorowi na dostęp do informacji zawartych projekcie
 • Konkurs nie jest adresowany do osób pełniących role biznesowe, tj. np.:  prezesów organizacji, przedstawicieli działów sprzedaży, marketingu i innych oraz do przedstawicieli firm dostarczających usługi technologiczne.
 1. W konkursie nie mogą zostać zgłoszone projekty, które zostały zgłoszone w innych konkursach, grantach, itp.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby uczestniczące w organizacji Konkursu, pracownicy sponsorów, ani członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj.: ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

 

Artykuł 5

Zgłoszenie

 1. Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie, wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Konkursu: https://risingstar.cyberwomen.eu. Każda z Uczestniczek powinna samodzielne wypełnić formularz konkursowy i odesłać go do organizatora.
 2. Wszystkie informacje znajdujące się w nadesłanych materiałach i dokumentach będą traktowane jako ściśle poufne.
 3. Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie wraz z opisem projektu upływa 31 marca 2023 r.
 4. Nadesłane zgłoszenia i opisy projektów zostaną zweryfikowane pod kątem kompletności i spełnienia kryteriów Konkursu. Zakwalifikowane zgłoszenia zostaną przekazane do oceny Komisji konkursowej.
 5. Warunkiem rozpatrywania przez Komisję konkursową kandydatury jest terminowe i kompletne dostarczenie informacji wymaganych niniejszym Regulaminem.

 

 

Artykuł 6

Organizacja

 1. Konkurs odbywa się w miejscu wskazanym przez Organizatora. Konkurs może też odbyć się w formie zdalnej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Konkursu. O tej zmianie poinformuje Uczestników najpóźniej na 3 dni przed planowaną realizacją Konkursu.
 2. Konkurs może być filmowany i fotografowany jedynie przez Organizatora. Zakazane jest nagrywanie i wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Konkursu bez uprzedniej zgody Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem Konkursu oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 4. Informacje o Konkursie znajdują się na stronie internetowej: https://risingstar.cyberwomen.eu

 

Artykuł 7

Ocena projektów konkursowych

 1. Ocenę projektów konkursowych przeprowadza niezależna Komisja konkursowa złożone z osób o odpowiednim doświadczeniu oraz reputacji zawodowej uznanej przez rynek, w składzie:
 • Ewa Piłat – Cyber Women Community;
 • Agnieszka Ulanowska - Cyber Women Community;
 • Małgorzata Bjorum - Cyber Women Community
 • Aneta Legenza - Cyber Women Community;
 • Monika Tośta - Cyber Women Community;
 • Barbara Nerć-Szymańska - Cyber Women Community;
 • Alicja Skraburska - HSBC;
 • Agata Kulas - Standard Chartered Bank;
 • Robert Pająk – Akademia Leona Koźmińskiego.
 1. Skład Komisji konkursowej może ulec zmianie w trakcie trwania Konkursu.
 2. Osoby wyróżnione w Konkursie wyłaniane są na podstawie:
 • oceny opisu projektu zrealizowanego przez Uczestnika, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego aktywność we wskazanych w Artykule 4 obszarach;
 • stopnia nawiązania do tematu Konkursu;
 • rolę Uczestnika w projekcie;
 • oddziaływanie projektu na jego uczestników/społeczność, charakter trwały/akcja jednorazowa, zasięg lokalny/globalny;
 • wymiar edukacyjny;
 • wpływ biznesowy;
 • aktywowanie dzieci, młodzieży, osób starszych, osób z innych kręgów zainteresowań;
 • zastosowane w projekcie rozwiązania;
 1. Każdy z członków Komisji konkursowej w dokonuje samodzielnej oceny punktowej dla każdej z ww. kategorii, przy czym ostateczny wynik po zsumowaniu wyników cząstkowych może zostać zmodyfikowany w wyniku dyskusji pomiędzy członkami Komisji konkursowej.
 2. Komisja konkursowa może zwrócić się do Uczestników z prośbą o dodatkowe informacje.
 3. Przedstawiciele organizatora dokonują weryfikacji danych przedstawionych w ankietach konkursowych w przypadku włączenia danego Uczestnika do grona nominowanych.
 4. Patroni i partnerzy Konkursu nie mogą mieć żadnego wpływu na wybór laureatów.
 5. W ramach pierwszego etapu konkursu, Komisja konkursowa oceni zgłoszony projekt na podstawie przesłanego opisu – ew. dołączonych plików, materiałów: nagrań, prezentacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania podejmowane w obszarach wskazanych w Artykule 3.
 6. Uczestniczka zostanie poinformowana o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu najpóźniej do 20 marca 2023 r.
 7. Uczestniczka zakwalifikowana do drugiego etapu Konkursu, przygotuje prezentację dla Komisji konkursowej. Termin nadsyłania prezentacji konkursowej upływa 18 kwietnia 2023 r.
 8. Członkowie Komisji konkursowej są wyłączeni z oceny zgłoszeń Uczestników będących przedstawicielami firm, które reprezentują oraz innych, w których mógłby zaistnieć konflikt interesów np. w przypadku bezpośredniej konkurencji.
 9. Proces konkursowy:
 • Etap 1: Przesłanie Zgłoszenia do konkursu za pomocą formularza do 31 marca 2023 r.
 • Etap 2: Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu nastąpi 11 kwietnia 2023 r.
 • Etap 3: Nadesłanie prezentacji dla Jury do 21 kwietnia 2023 r.
 • Etap 4: Ogłoszenie półfinalistek nastąpi 8 maja 2023 r.
 • Etap 5: Prezentacje półfinalistek przed Komisją konkursową do 19 maja 2023 r.
 1. Prezentacja osób wyróżnionych i finalistki. Wręczenie nagrody głównej podczas gali finałowej w dniu 25 maja 2023 r.
 2. Terminy poszczególnych etapów oraz termin wręczenia wyróżnień może ulec zmianie w trakcie trwania Konkursu.
 3. Od decyzji Komisji konkursowej nie przysługują odwołania.

 

 

Artykuł 8

Nagrody

 1. W ramach Konkursu zostaną przyznane:
 • nagroda główna;
 • wyróżnienia.
 1. Nagrodę główną w Konkursie stanowi:
 • Statuetka dla laureatki konkursu;
 • roczne studia podyplomowe w obszarze cyberbezpieczenstwa ufundowane przez Akademię Leona Koźmińskiego;
 • publikacja informacji o projekcie na stronie Organizatora;
 • umożliwienie prezentacji projektu podczas spotkań CWC oraz powiązanych organizacji;
 • Voucher do salonu Yonelle;
 • gadżety sponsorów;
 • promocja projektu na wydarzeniach branżowych.
 1. Nagrodami za 2 wyróżnienie są:
 • dyplom – wyróżnienie dla wschodzącej gwiazdy cyberbezpieczeństwa w danym obszarze;
 • publikacja informacji o projekcie na stronie Organizatora/Sponsorów;
 • umożliwienie prezentacji projektu podczas spotkań CWC oraz powiązanych organizacji;
 • gadżety sponsorów;
 • Voucher do salonu Yonelle.

 

Artykuł 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie https://risingstar.cyberwomen.eu i zostaje wprowadzony na czas przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji celu Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Organizatorem a Uczestnikiem związane z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulamin strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Organizatora.

 

© 2023 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.