REGULAMIN KONKURSU RISING STAR In CYBERSECURITY

 

Artykuł 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa warunki udziału w konkursie RISING STAR.
 2. Organizatorem Konkursu RISING STAR IN CYBERSECURITY jest Cyber Women Community we współpracy z Evention.
 3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z jego opisem, warunkami oraz obowiązującym Regulaminem, a także akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.
 4. Sponsorem nagrody głównej jest Akademia Leona Koźmińskiego.

 

Artykuł 2

Definicje

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • Konkursie – rozumie się przez to konkurs pod nazwą Rising Star in cybersecurity, którego zasady określa Regulamin;
 • Organizatorze – rozumie się przez to Evention sp. z o.o.
 • Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument.
 • Uczestniku – rozumie się przez to osobę fizyczną spełniającą wymagania założeń Konkursu, która dokonała prawidłowego zgłoszenia do udziału w Konkursie.

 

Artykuł 3

Cel Konkursu

 

 1. Celem Konkursu jest promowanie kobiet w cyberbezpieczeństwie, w tym umożliwienie im podnoszenia kwalifikacji oraz wspomaganie rozwoju osobistego.
 2. Ponadto, inicjatywa ma na celu:
 • wyłonienie kobiet, których inicjatywa wyróżnia się w obszarze cyberbezpieczeństwa Cyberbezpieczeństwo rozumianie  jako zespół różnego rodzaju procesów i technik, które zapewniają ochronę sieci informatycznych, programów, danych oraz urządzeń przed atakami hakerskimi oraz nieautoryzowanym dostępem.
 • promowanie zaangażowania w obszarze cyberbezpieczeństwa;
 • nagłośnienie projektów i inicjatyw ważnych dla biznesu, społeczeństwa i edukacji.
 • ogólną edukację i promowanie w obszaru cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji.

 

 

Artykuł 4

Warunki udziału w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być:
 • kobieta – osoba fizyczna, (pełnoletnia) posługująca się płynnie językiem polskim;
 • autorka/pomysłodawca/realizator zgłaszanej inicjatywy;
 • spełniająca warunki podjęcia studiów podyplomowych
 • zajmująca stanowisko specjalistki, asystentki, managerki z wyłączeniem stanowisk dyrektorskich.

 

 1. Organizator dopuszcza możliwość udziału w Konkursie Uczestniczki, która jest reprezentantką grupy osób/zespołu (Liderka). O dopuszczeniu takiej Uczestniczki decyduje Komisja konkursowa. Od decyzji Komisji konkursowej, w tym zakresie nie przysługują odwołania.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 • podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych;
 • zapoznanie się z Regulaminem (treść Regulaminu jest dostępna pod adresem https://risingstar.cyberwomen.eu), oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem);
 • zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników, publikacji wizerunku oraz założeń i celu Konkursu
 • projekt konkursowy spełniający łącznie wskazane poniżej założenia:
  1. powinien obejmować działania w obszarze cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy – (od sierpnia 2022 roku do stycznia 2024 roku)
  2. ma lub  będzie miał wpływ na rozwój cyberbezpieczeństwa i przyczynił się lub przyczyni do innowacyjnych zmian w podejściu do ochrony przed cyberzagrożeniami;
  3. ma pozytywny wpływ na obszary biznesowe, edukacyjne, procesowe;
  4. projekt konkursowy lub inicjatywa powinny dotyczyć obszaru:
 • strategii cyberbezpieczeństwa, która ogranicza ryzyko i maksymalizuje wydajność biznesową;
 • nowych narzędzi i technologii w cyberbezpieczeństwie;
 • kampanii i programów edukacyjnych podnoszących świadomość w obszarze cyberbezpieczeństwa;
 • poszukiwania i rozwoju cyberspecjalistów;
 • usprawniania procesów cyberbezpieczeństwa;
 • rozwoju systemów i aplikacji cybernetycznych;
 • regulacji i aspektów prawnych w obszarze cyberbezpieczeństwa.
 • przedstawienie opisu projektu, w tym wskazanie:
 1. tytułu projektu;
 2. celu projektu;
 3. grupy docelowej (np. dzieci, seniorzy, zespół)
 4. korzyści inicjatywy/projektu;
 5. imienia i nazwisk Uczestnika lub Lidera;
 6. nazwy instytucji/organizacji (w przypadku zespołów);
 7. daty realizacji projektu;
 8. informacja czy projekt brał/bierze udział w innych konkursach, itp.
 • oświadczenie, iż dane zawarte w projekcie konkursowym mogą zostać upublicznione;
 • udzieleniu zgody Organizatorowi na dostęp do informacji zawartych projekcie
 • Konkurs nie jest adresowany do osób pełniących role biznesowe, tj. np.:  prezesów organizacji, przedstawicieli działów sprzedaży, marketingu i innych oraz do przedstawicieli firm dostarczających usługi technologiczne.
 1. W konkursie nie mogą zostać zgłoszone projekty, które zostały zgłoszone w innych konkursach, grantach, itp.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby uczestniczące w organizacji Konkursu, pracownicy sponsorów, ani członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj.: ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

 

Artykuł 5

Zgłoszenie

 1. Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie, wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Konkursu: https://risingstar.cyberwomen.eu. Każda z Uczestniczek powinna samodzielne wypełnić formularz konkursowy i odesłać go do organizatora.
 2. Wszystkie informacje znajdujące się w nadesłanych materiałach i dokumentach będą traktowane jako ściśle poufne.
 3. Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie wraz z opisem projektu upływa 3 kwietnia 2024 r.
 4. Nadesłane zgłoszenia i opisy projektów zostaną zweryfikowane pod kątem kompletności i spełnienia kryteriów Konkursu. Zakwalifikowane zgłoszenia zostaną przekazane do oceny Komisji konkursowej.
 5. Warunkiem rozpatrywania przez Komisję konkursową kandydatury jest terminowe i kompletne dostarczenie informacji wymaganych niniejszym Regulaminem.

 

 

Artykuł 6

Organizacja

 1. Konkurs odbywa się w miejscu wskazanym przez Organizatora. Konkurs może też odbyć się w formie zdalnej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Konkursu. O tej zmianie poinformuje Uczestników najpóźniej na 3 dni przed planowaną realizacją Konkursu.
 2. Konkurs może być filmowany i fotografowany jedynie przez Organizatora. Zakazane jest nagrywanie i wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Konkursu bez uprzedniej zgody Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem Konkursu oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 4. Informacje o Konkursie znajdują się na stronie internetowej: https://risingstar.cyberwomen.eu

 

Artykuł 7

Ocena projektów konkursowych

 1. Ocenę projektów konkursowych przeprowadza niezależna Komisja konkursowa złożone z osób o odpowiednim doświadczeniu oraz reputacji zawodowej uznanej przez rynek, w składzie:
 • Ewa Piłat – Cyber Women Community;
 • Agnieszka Ulanowska - Cyber Women Community;
 • Małgorzata Bjorum - Cyber Women Community
 • Aneta Legenza - Cyber Women Community;
 • Monika Tośta - Cyber Women Community;
 • Alicja Skraburska - HSBC;
 • Agata Kulas - Standard Chartered Bank;
 • Robert Pająk – Akademia Leona Koźmińskiego;
 • Magdalena Jakimiuk - Finalistka II edycji konkursu, DB Schenker;
 • Magdalena Skorupa - Cyber Women Community;
 • Anna Żukowska - Cyber Women Community;
 • Maria Kołtunowska - Ministerstwo Obrony Narodowej;
 • Agnieszka Gawęcka-Kopytko - Cyber Women Community.
 1. Skład Komisji konkursowej może ulec zmianie w trakcie trwania Konkursu.
 2. Osoby wyróżnione w Konkursie wyłaniane są na podstawie:
 • oceny opisu projektu zrealizowanego przez Uczestnika, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego aktywność we wskazanych w Artykule 4 obszarach;
 • stopnia nawiązania do tematu Konkursu;
 • rolę Uczestnika w projekcie;
 • oddziaływanie projektu na jego uczestników/społeczność, charakter trwały/akcja jednorazowa, zasięg lokalny/globalny;
 • wymiar edukacyjny;
 • wpływ biznesowy;
 • aktywowanie dzieci, młodzieży, osób starszych, osób z innych kręgów zainteresowań;
 • zastosowane w projekcie rozwiązania;
 1. Każdy z członków Komisji konkursowej w dokonuje samodzielnej oceny punktowej dla każdej z ww. kategorii, przy czym ostateczny wynik po zsumowaniu wyników cząstkowych może zostać zmodyfikowany w wyniku dyskusji pomiędzy członkami Komisji konkursowej.
 2. Komisja konkursowa może zwrócić się do Uczestników z prośbą o dodatkowe informacje.
 3. Przedstawiciele organizatora dokonują weryfikacji danych przedstawionych w ankietach konkursowych w przypadku włączenia danego Uczestnika do grona nominowanych.
 4. Patroni i partnerzy Konkursu nie mogą mieć żadnego wpływu na wybór laureatów.
 5. W ramach pierwszego etapu konkursu, Komisja konkursowa oceni zgłoszony projekt na podstawie przesłanego opisu – ew. dołączonych plików, materiałów: nagrań, prezentacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania podejmowane w obszarach wskazanych w Artykule 3.
 6. Uczestniczka zostanie poinformowana o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu najpóźniej do 16 maja 2024 r.
 7. Uczestniczka zakwalifikowana do drugiego etapu Konkursu, przygotuje prezentację dla Komisji konkursowej. Termin nadsyłania prezentacji konkursowej upływa 8 maja 2024 r.
 8. Członkowie Komisji konkursowej są wyłączeni z oceny zgłoszeń Uczestników będących przedstawicielami firm, które reprezentują oraz innych, w których mógłby zaistnieć konflikt interesów np. w przypadku bezpośredniej konkurencji.
 9. Proces konkursowy:
 • Etap 1: Przesłanie Zgłoszenia do konkursu za pomocą formularza do 3 kwietnia 2024 r.
 • Etap 2: Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu nastąpi 17 kwietnia 2024 r.
 • Etap 3: Nadesłanie prezentacji dla Jury do 8 maja 2024 r.
 • Etap 4: Ogłoszenie półfinalistek nastąpi 16 maja 2024 r.
 • Etap 5: Prezentacje półfinalistek przed Komisją konkursową do 29 maja 2024 r.
 • Etap 6: Prezentacja wyróżnionych Pań i wyłonienie zwyciężczyni 6 czerwca 2024 r.
 1. Prezentacja osób wyróżnionych i finalistki. Wręczenie nagrody głównej podczas gali finałowej w dniu 6 czerwca 2024 r.
 2. Terminy poszczególnych etapów oraz termin wręczenia wyróżnień może ulec zmianie w trakcie trwania Konkursu.
 3. Od decyzji Komisji konkursowej nie przysługują odwołania.

 

 

Artykuł 8

Nagrody

 1. W ramach Konkursu zostaną przyznane:
 • nagroda główna;
 • wyróżnienia.
 1. Nagrodę główną w Konkursie stanowi:
 • Statuetka dla laureatki konkursu;
 • roczne studia podyplomowe w obszarze cyberbezpieczenstwa ufundowane przez Akademię Leona Koźmińskiego;
 • publikacja informacji o projekcie na stronie Organizatora;
 • umożliwienie prezentacji projektu podczas spotkań CWC oraz powiązanych organizacji;
 • gadżety sponsorów;
 • promocja projektu na wydarzeniach branżowych;
 • dołączenie do jury konkursowego, IV edycji konkursu.
 1. Nagrodami za 2 wyróżnienie są:
 • dyplom – wyróżnienie dla wschodzącej gwiazdy cyberbezpieczeństwa w danym obszarze;
 • publikacja informacji o projekcie na stronie Organizatora/Sponsorów;
 • umożliwienie prezentacji projektu podczas spotkań CWC oraz powiązanych organizacji;
 • gadżety sponsorów;

 

Artykuł 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie https://risingstar.cyberwomen.eu i zostaje wprowadzony na czas przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji celu Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Organizatorem a Uczestnikiem związane z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulamin strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Organizatora.

 

ORGANIZATOR

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.